Algemene voorwaarden

 

 

 

 

Artikel 1. Algemeen

1.De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en

overeenkomst tussen EZ en koper voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met

EZ, voor de uitvoering waarvan door EZ van de diensten van derden gebruik wordt

gemaakt;

3.De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk

uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

4. Indien EZ met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden voor alle volgende

overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan

niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of

vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

van toepassing.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/orders/prijzen

1.Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn

voor aanvaarding is genoemd;

2. Indien een (natuurlijk) persoon namens of voor rekening van een (rechts)persoon een

overeenkomst sluit, verklaart hij daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere

persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende

verplichtingen;

3. Overeenkomsten waarbij EZ partij is, gelden eerst als gesloten nadat EZ schriftelijk een

order/bestelling van koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn van de

verkochte goederen door EZ aan koper, of door hem ingeschakelde derden

(transportbedrijf);

4. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en

volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 dagen na factuurdatum;

5 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen, komen overeenkomsten

niet tot stand door een mondelinge bestelling, of het zenden van een bestelling per fax,

brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door bestelling via de website van EZ;

6. De prijzen in de aanbiedingen, op de website, in catalogi, op prijslijsten gelden voor

levering af magazijn, in Euro’s, exclusief btw en heffingen van overheidswege,

verzekering, exclusief verzend­, vracht­, verpakkings­ en orderkosten, tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen;

7. EZ behoudt zich het recht prijsstijgingen door te berekenen, indien zich tussen het

moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW­verhoging of andere wettelijke

of kostprijs verhogingen hebben plaatsgevonden;

8. EZ is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen.

9. EZ kan zonder opgaaf van redenen een order weigeren of aan een order voorwaarden

verbinden.

 

Artikel 3. Levering

1. Levering geschiedt af magazijn van EZ, tenzij partijen anders overeenkomen

2. EZ is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het

voorschotbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn

overeengekomen;

3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat EZ deze bij hem aflevert of

doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter

beschikking worden gesteld;

4. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of

instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is EZ gerechtigd de materialen

op te slaan voor rekening en risico van koper;

5. Indien EZ de optie levering onder rembours aanbied, brengt EZ steeds rembourskosten

in rekening bij koper;

6. Bezorging geschiedt steeds aan het bij EZ laatst bekende door koper opgegeven

afleveradres van koper;

7. Indien EZ een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven

levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn;

8. Indien er gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst,

vangt de levertijd aan nadat koper deze aan EZ ter beschikking heeft gesteld;

9. EZ is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren. EZ is tevens gerechtigd

deelleveringen afzonderlijk te factureren;

10. Indien een product (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt koper van EZ uiterlijk een

maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht.

 

Artikel 4. Modellen/afbeeldingen

1. De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen,

afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding

getoond;

2. Is aan koper een sample getoond, dan wordt dit sample vermoed slechts als aanduiding te

zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee

geheel zal overeenstemmen;

3. De door EZ op verzoek van koper toegezonden samples kunnen niet worden

geretourneerd.

4. De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame: ­

afwijkingen in kleur en maat van minder dan 10 %; ­ de op de website, of in de

catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet­ of drukfouten.

 

Artikel 5. Onderzoeksplicht en reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken.

2. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde

overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

3. Gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon/factuur te worden

aangetekend, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;

4. Eventuele zichtbare tekorten of onvolledige leveringen behoren tevens binnen 24 uur na

levering schriftelijk aan EZ te worden gemeld;

5. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot

afname en betaling van de gekochte materialen;

6. EZ krijgt altijd de mogelijkheid om een klacht te onderzoeken voordat er tot een

eventuele terugbetaling/vergoeding wordt overgegaan, met inachtneming van 14

werkdagen (ingaande na datum binnenkomst klacht);

7. Wenst koper gebrekkige materialen te retourneren, dan geschiedt zulks met

voorafgaande schriftelijke toestemming van EZ;

8. Retourzendingen dienen (geheel op eigen risico) verzonden te worden in onbeschadigde

staat en originele verpakking. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de

koper;

9. Indien een klacht gegrond is, zal EZ het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor

koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te

worden gemaakt. EZ is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van

hetgeen in artikel 15 is bepaald;

10. Reclames over de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum bij EZ worden

ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd.

 

Artikel 6. (Wan)betaling

1. Betaling dient te geschieden contant of vooraf middels een bestelling via de website van

EZ, dan wel vooraf middels een voorschot factuurdatum, dan wel binnen 14 dagen na

factuurdatum op een door EZ aan te geven wijze in Euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van

de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

2. Indien koper in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper

van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan de wettelijke (handels)rente

conform artikel 6:119 (a) BW verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden

berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het

op dat moment volledig verschuldigd geworden bedrag;

3. Bij uitblijven van betaling binnen de hiervoor genoemde 14 dagen ontvangt koper een

herinnering met een betalingstermijn van 8 dagen. Indien na deze 8 dagen nog steeds geen

betaling is ontvangen, wordt de vordering ter behandeling overgedragen aan een

incassobureau; Per herinnering worden € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht;

4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in

mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de

lopende rente;

5. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke

schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of

(voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van EZ op koper

onmiddellijk opeisbaar.

6. Bij intracommunautaire leveringen dient de klant/koper zelf zorg te dragen voor de BTW afdracht die geldt in eigen land. EZ kan hier niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor worden gehouden.

 

Artikel 7. Incassokosten

1. Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van

koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief conform

rapport Voorwerk II.;

2. Indien EZ hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen

ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en

executiekosten komen eveneens voor rekening van koper;

3. Slechts indien koper middels gerechtelijke uitspraak wordt gezien als handelend in

hoedanigheid van natuurlijk persoon zullen incassokosten worden berekend middels het

Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten die op dat moment gelden.

4. Wanneer het aantoonbaar een consumentkoper betreft zal middels een

herinneringssommatie nog eenmaal een termijn van veertien dagen voor betaling worden

gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 8 – Herroepingrecht consumentkoper

1. Bij de aankoop op afstand heeft de consumentkoper de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn

gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consumentkoper of een vooraf door

de consumentkoper aangewezen en aan EZ bekend gemaakte vertegenwoordiger, met

uitzondering van producten met een vervaldatum.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consumentkoper zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt in de mate die

nodig is om te kunnen beoordelen of consumentkoper het product wenst te behouden.

Indien consumentkoper van het herroepingrecht gebruik maakt, zal het product met alle

geleverde toebehoren en ­ indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat

(onbeschadigd) en verpakking aan EZ worden geretourneerd, conform de door de EZ

verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Voor ondernemerkoper is het herroepingrecht, het recht op opschorting en op

verrekening uitgesloten.

 

Artikel 9 ­ Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consumentkoper gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de

kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consumentkoper een bedrag betaald heeft, zal EZ dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping,

terugbetalen.

 

Artikel 10 ­ Uitsluiting herroepingrecht

1. EZ sluit het herroepingrecht van de consumentkoper uit voor zover voorzien in lid 2. De

uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien EZ dit duidelijk in het aanbod,

althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Hetgeen hieromtrent in

deze voorwaarden staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor producten: 

a. die door EZ tot stand zijn

gebracht overeenkomstig specificaties van de consumentkoper 

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

(waaronder producten met een vervaldatum, of beschadigde verpakkingingen etc.); d.

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop EZ geen

invloed heeft. e. voor audio­ en video­opnamen en computersoftware waarvan de

consumentkoper de verzegeling heeft verbroken; f. leveringen van boeken die grafische

ontwerpen bevatten kunnen niet worden herroepen: een duidelijke omschrijving van de

inhoud inclusief voorbeelden staan ter inzage online of op kantoor.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door EZ geleverde materialen blijven eigendom van EZ totdat koper alle

verplichtingen uit alle met EZ gesloten overeenkomsten is nagekomen;

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende materialen te

verpanden, te verhuren, of door te verkopen of op enige andere wijze te bezwaren;

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen

dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht EZ zo snel

mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

4. Door EZ geleverde materialen, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale

bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

5. Voor het geval dat EZ zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,

geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan EZ of door

deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van EZ

zich bevinden en die materialen mede terug te nemen.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

1. EZ is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst

te ontbinden, indien: ­ koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet

volledig nakomt; ­ na het sluiten van de overeenkomst EZ ter kennis gekomen

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of

niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts

gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover

de tekortkoming dit rechtvaardigt; ­ koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is

zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en

deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de

bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

2. Voorts is EZ bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien

zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde

instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van EZ op koper

onmiddellijk opeisbaar. Indien EZ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt

hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

4. EZ behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13. Annulering

1. Indien koper, nadat een overeenkomst met EZ tot stand is gekomen en voordat EZ aan

koper heeft geleverd, de overeenkomst wenst te annuleren, wordt 10% van de

overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening

gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

2. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;

3. Indien koper inmiddels de orderprijs, geheel of gedeeltelijk, aan EZ heeft betaald, wordt

voor terugbetaling aan koper minus 10 % zorggedragen.

 

Artikel 14. Garantie

1. Indien schriftelijk is overeengekomen, voldoen de door EZ geleverde producten aan de

eisen en specificaties welke tenminste door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;

2. Deze garantie is beperkt tot: ­ fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van

slijtage en oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik; ­ de garantie die door de

fabrikant wordt gegeven;

3. Deze garantie vervalt: ­ bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen

uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen; ­ bij bewerkingen, wijzigingen, veranderingen

of reparatie door een derde aan of van het geleverde; ­ bij gebruik voor een ander doel dan

wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing; ­ bij gebruik anders dan in

gebruiksaanwijzing wordt aangegeven.

4. Zolang koper niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten

overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Indien EZ aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot

maximaal het bedrag van de door de assuradeur van EZ te verstrekken uitkering, althans tot

maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de

aansprakelijkheid betrekking heeft;

2. EZ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

3. Koper vrijwaart EZ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is;

4. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de producten, niet conform de

gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is EZ nimmer

aansprakelijk;

5. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is EZ nimmer aansprakelijk. Adviezen

worden steeds gegeven op grond van de bij EZ bekende feiten en omstandigheden en in

onderling overleg, waarbij EZ steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt

neemt;

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe

schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EZ.

 

Artikel 16. Risico­overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst

zijn, gaat op koper over op het eerste moment waarop deze zaken aan koper (juridisch en/of

feitelijk) worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te

wijzen derde worden gebracht;

2. Indien EZ voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn

zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper, tenzij partijen anders

zijn overeengekomen.

 

Artikel 17. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe

gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld

of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

2. EZ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die

(verdere) nakoming verhindert intreedt nadat EZ zijn verbintenis had moeten nakomen;

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit

de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee

maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting

tot vergoeding van schade aan de andere partij;

5. Voor zoveel EZ ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn

verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EZ

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te

factureren.

6. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 18. Industrieel en intellectueel eigendomsrecht

1. EZ is rechthebbende op rechten van industrieel en intellectueel eigendom ter zake

inhoud en vorm van offertes, samples, ontwerpen, omschrijvingen , adviezen en dergelijke;

2. Na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan EZ verschuldigde,

komt aan de koper slechts een gebruiksrecht toe;

3. Het is de koper niet toegestaan de door EZ geleverde zaken c.q. werkzaamheden aan te

wenden voor promotiedoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van EZ;

4. De koper zal de bewerkte zaken niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de

zaken bedoeld zijn;

5. Koper is aan EZ per overtreding van de bepalingen in dit artikel een boete verschuldigd

van € 5.000,­­. Deze boete wordt naast een mogelijke schadevergoeding op grond van de

wet gevorderd;

6. Koper garandeert in het voorkomende geval gerechtigd te zijn het label/merk(teken),

alsmede de van de koper afkomstige monsters en/of tekeningen te gebruiken en vrijwaart

EZ tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van enig (intellectueel)

eigendomsrecht.

 

Artikel 19. Bevoegde rechter/ toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van EZ is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen

tussen partijen kennis te nemen, tenzij krachtens dwingendrechtelijke bepalingen een

andere rechter bevoegd is;

2. Op elke overeenkomst tussen EZ en koper is Nederlands recht van toepassing.